OC zawodowe w PZU

Ubezpieczenie zawodowe w PZU przeznaczone jest dla: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność zawodową.

Polisa gwarantuje:

  • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności zawodowej (wykonywanym zawodem),
  • wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim, podczas wykonywania czynności zawodowych,
  • zwiększenie wiarygodności przedsiębiorcy,
  • minimalizacje ryzyka związanego z prowadzeniem działalności zawodowej.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Polisa może być dodatkiem do obowiązkowego ubezpieczenia OC, wymaganego od przedstawicieli określonych zawodów lub ubezpieczeniem podstawowym dla osób wykonujących zawody nieobjęte obowiązkowym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku gdy ubezpieczony posiada obowiązkową polisę OC, ubezpieczenie dodatkowe może być zawarte krótkoterminowo – jedynie do czasu wygaśnięcia polisy podstawowej. Dla osób objętych ustawowym obowiązkiem od odpowiedzialności cywilnej dodatkowe ubezpieczenie w PZU przysługuje wyłącznie tym, którzy wykupili w PZU ubezpieczenie podstawowe. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od wysokości polisy i zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego.

Leave a reply